Regulamin Wi-Fi

Regulamin korzystania z WIFI na terenie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do Internetu za pomocą sieci WIFI, działającej w obrębie ZSO nr 5
w Łodzi.

§ 2

Właścicielem sieci jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5   w Łodzi zwane dalej Operatorem.

 

Przyłączenie do sieci, odłączenie, rezygnacja z usługi.

§ 3

Do sieci podłączeni mogą być uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 5 w Łodzi, którzy są objęci zasięgiem sieci. Dostęp użytkowników do sieci jest bezpłatny.

§ 4

Decyzję o podłączeniu do sieci podejmuje Operator sieci i ma ona charakter uznaniowy.

§ 5

Użytkownikiem sieci jest osoba korzystająca z komputera lub innego urządzenia

podłączonego do sieci WIFI, po otrzymaniu zgody na przyłączenie. Zgoda wydawana jest
na podstawie imiennego podpisania akceptacji regulaminu złożonego do Operatora.

§ 6

Operator zastrzega sobie prawo odmowy podłączenia do sieci.

§ 7

Użytkownik wykonuje we własnym zakresie odpowiednią konfigurację sprzętu oraz instalację

oprogramowania niezbędnego do korzystania z sieci.

§ 8

Użytkownik może trwale zrezygnować z korzystania z sieci, jednakże musi o tym fakcie

powiadomić Operatora. Zawiadomienie odbywa się w formie pisemnej.

 

Obowiązki i prawa Operatora

§ 9

Operator umożliwia podłączenie się Użytkownikowi do sieci.

W ramach oferowanej usługi Operator zapewnia:

a) dostęp do Internetu;

b) przydzielenie adresu IP, maski, bramy oraz kluczy dostępowych do sieci WIFI;

c) zachowanie tajemnicy telekomunikacyjno – informatycznej, nieprzekazywanie

informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza

przypadkami przewidzianymi przepisami prawa.

§ 10

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie sieci spowodowane przez

użytkowników jak i przyczyny leżące poza jego zasięgiem w szczególności za działanie sił

wyższych takich jak awarie innych systemów informatycznych lub łączy.

§ 11
Opiekunowie sieci WIFI nie odpowiadają za obniżenie przepustowości łącza mogącego być spowodowanym spadkiem zasięgu radiowego.

 

Obowiązki i prawa użytkownika sieci

§ 12

Utrzymywanie porządku i „pielęgnacja” komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego

do podłączenia do sieci leży po stronie Użytkownika.

§ 13

W związku z tym, że Operator nie prowadzi działalności związanej z serwisem

komputerowym, wszelkie konflikty/problemy sprzętu, wykorzystywanego przez

Użytkownika do podłączenia się do sieci, uniemożliwiające Użytkownikowi poprawną pracę

w sieci, należy usunąć we własnym zakresie.

§ 14

Użytkownik sam dba o bezpieczeństwo danych przechowywanych na urządzeniach

wykorzystywanych do podłączenia do sieci. Operator nie ponosi odpowiedzialności za

transakcje dokonane za pośrednictwem Internetu oraz nie odpowiada za działanie

oprogramowania pobranego z Internetu.

§ 15

Operator nie odpowiada za szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z korzystania z

Internetu za pomocą sieci WIFI.

§ 16

Użytkownik odpowiada za podejmowane przez siebie działania, które mogą stanowić

naruszenie przepisów prawa, w szczególności z konsekwencjami muszą liczyć się osoby

pobierające i udostępniające w sieci zasoby, które podlegają ochronie z mocy przepisów

prawa autorskiego.

§ 17

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z sieci, a szczególności niepodłączania do sieci urządzeń niesprawnych,
źle skonfigurowanych lub nieprzeznaczonych do pracy w sieci.

§ 18

Użytkownik zobowiązuje się do:

a) utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do sieci WIFI i pozostałych ustawień

sieciowych oraz nie udostępniania tych informacji osobom trzecim;

b) nie udostępniania łącza osobom trzecim;

c) informowania Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci.

§ 19

Użytkownik uprawniony jest do podłączenia do sieci tylko jednego urządzenia.

§ 20

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawna i finansową za szkody spowodowane

jego działalnością oraz za działania spowodowane przez osoby postronne, które korzystały z

zasobów sieci przy pomocy jego komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego do

pracy w sieci, za jego zgodą i wiedzą jak i bez jego zgody i wiedzy.

§ 21

Zabrania się korzystania sieci WIFI na lekcji bez zgody nauczyciela lub opiekuna.

 

Karne odłączenie od sieci

§ 22

Karne odłączenie od sieci następuje w przypadku rażącego naruszenia zasad

współużytkowania sieci oraz niniejszego regulaminu, w szczególności za:

a) próby naruszenia prywatności innych użytkowników sieci poprzez wykorzystanie

nielegalnie zdobytych haseł, kodów itp.;

b) działanie na szkodę innych użytkowników sieci (wysyłanie poczty w imieniu innych

użytkowników, próby włamania się na komputery lub inne urządzenia pracujące w

sieci, rozsyłanie wirusów, rozsyłanie spamu itp.);

c) uruchamianie przez użytkowników sieci serwisów/programów udostępniających

zasoby sieciowe;

d) rozsyłanie bądź zamieszczanie na stronach internetowych nieprawdziwych lub

obraźliwych informacji;

e) przeglądanie stron internetowych o kontrowersyjnych treściach.

 

Postanowienia końcowe

§ 23

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

O wprowadzonych zmianach Operator będzie informował na stronie internetowej ZSO n5

w Łodzi (http://www.zso5lodz.za.pl)

§ 24

Użytkownik sieci wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych

Operatorowi (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu świadczenia usługi.