Liceum - Rekrutacja

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 
2. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na s emestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim
 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 
4.Zarządzenie ŁKO nr 7/2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które
mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia gimnazjum
 
Harmonogram naboru 2018/19
Instrukcja dla kandydatów
 1. HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  opracowany na podstawie Zarządzenia nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty

  z dnia 31 stycznia 2018r.

  Postępowanie rekrutacyjne

  od 21 maja 2018r.
  do 20 czerwca 2018r.

  Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych -
  wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

  1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji lodz.e-omikron.pl

  2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
  w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

  od 21 maja 2018r.
  do 07 czerwca 2018r.

  Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  1. Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
  2. Terminy  prób sprawności fizycznej oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych w  poszczególnych szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz dwujęzyczne podane będą w szkołach i na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.
  3. Kandydat do oddziału sportowego powinien także dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

  8 czerwca 2018 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  od 22 czerwca 2018r.
  do 26 czerwca 2018r. do godź. 12.00

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego - wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru

  12 lipca 2018 r.
  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie widoczna zarówno w szkołach,  jak i w elektronicznym systemie rekrutacji

  od 22 czerwca 2018 r.od godź. 12.00
  do 13 lipca 2018 r.

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

  od 12 lipca 2018 r. od godz. 12:00

  do  19 lipca 2018 r. godz. 12:00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez  przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga ! – w przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie,  kandydat zostaje skreślony z listy

  20 lipca 2018 r.
  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  Rekrutacja uzupełniająca – prowadzona jest  bez narzędzi elektronicznych

  do 20 lipca 2018r.

  Ogłoszenie rekrutacji  uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: lodz.e-omikorn.pl.

  od 20 lipca 2018 r.
  od godż. 12.00
  do 23 lipca 2018 r.
  do godż.12.00

  Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek składa się tylko w formie papierowej.

  od 24 lipca 2018 r. od godz. 12:00 
  do dnia 25 lipca 2017 r. godz. 12:00.

  Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  26 lipca 2018 r.
  godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  14 sierpnia 2018 r.
  do godz. 12:00
  .

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.
  (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

  od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do dnia 20 sierpnia
  2018 r. godz. 15:00.

  (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

  Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  21 sierpnia 2017 r.
  do godz. 12:00.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

OFERTA KLAS XLIII LO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 93 - 319 Łódź ul. Królewska 13/15, tel. fax (042) 640-34-41, www.zso5lodz.pl,

adres e-mail: zso5lodz@onet.eu

Lp.

Symbol oddziału

Przedmioty

z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

A

Język polski

Język angielski

Historia

(klasa integracyjna)

Język angielski

Język niemiecki

 

Język polski

Matematyka

Historia lub WOS

Język angielski lub język niemiecki

2.

B

Matematyka

Geografia

Język angielski

Język polski

Matematyka

Geografia

Język angielski lub język niemiecki

3.

C

Biologia

Chemia

Język angielski

(klasa sportowa)

Język polski

Matematyka

Biologia lub chemia

Język angielski lub język niemiecki

Zasady rekrutacji:

UCZNIOWIE TRENUJĄCY LEKKĄ ATLETYKĘ I POZOSTALI CHĘTNI POWINNI DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY:
1.Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza sportowego (w chwili przystąpienia do egzaminu może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu).
2.Pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Zaświadczenie o zaliczeniu próby sprawności fizycznej.

Prosimy o dostarczenie badań i zgody rodziców w dniu próby sprawnościowej.
 

Próba sprawności fizycznej będzie obejmowała:
a. dla wszystkich chętnych:
- bieg na 60m,
- skok w dal z miejsca,
- rzut piłką lekarską 3kg.

b. dla lekkoatletów:
- bieg na 60m,
- skok w dal z miejsca,
-rzut piłką lekarską 3kg,
-do wyboru – bieg na 200,600 lub 1000m.
 

UCZNIOWIE TRENUJĄCY PIŁKĘ RĘCZNĄ:
1.Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza sportowego (w chwili przystąpienia do egzaminu może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu).
2.Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Zaliczenie próby sprawności fizycznej.

Prosimy o dostarczenie badań i zgody rodziców w dniu próby sprawnościowej.
 

 
Pliki do pobrania
Podanie rodzica do oddziału integracyjnego (format PDF)
Z A R Z Ą D Z E N I E Łódzkiego Kuratora Oświaty - konkursy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - punktacja