Liceum - Rekrutacja

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 
2. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na s emestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim
 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 
4.Zarządzenie ŁKO nr 7/2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które
mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia gimnazjum
 
Harmonogram naboru 2017/18
Instrukcja dla kandydatów
 1. HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
  opracowany na podstawie Zarządzenia nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty

  z dnia 7 kwietnia 2017r.

  Postępowanie rekrutacyjne

  od 22 maja 2017r.
  do 21 czerwca 2017r.

  Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych -
  wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

  1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji lodz.e-omikron.pl

  2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
  w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

  od 22 maja 2017r.
  do 31 maja 2017r.

  Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  1. Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
  2. Terminy  prób sprawności fizycznej oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych w  poszczególnych szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz dwujęzyczne podane będą w szkołach i na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.
  3. Kandydat do oddziału sportowego powinien także dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

  2 czerwca 2017 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  od 23 czerwca 2017r.
  do 27 czerwca 2017r.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego - wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru

  3 lipca 2017 r.
  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie widoczna zarówno w szkołach,  jak i w elektronicznym systemie rekrutacji

  od 23 czerwca 2017 r.
  do 5 lipca 2017 r.

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

  od  3 lipca 2017 r. od godz. 12:00 do  10 lipca 2017 r. godz. 12:00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez  przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga ! – w przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie,  kandydat zostaje skreślony z listy

  11 lipca 2017 r.
  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  Rekrutacja uzupełniająca – prowadzona jest  bez narzędzi elektronicznych

  11 lipca 2017 r.
  od godz. 12:00
   

  Ogłoszenie rekrutacji  uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: lodz.e-omikorn.pl.

  od 12 lipca 2017 r.
  do 14 lipca 2017 r.

  Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek składa się tylko w formie papierowej.

  od dnia 13 lipca 2017 r. od godz. 12:00 
  do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00.

  Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  14 lipca 2017 r.
  godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  7 sierpnia 2017 r.
  do godz. 12:00
  .

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  7 sierpnia 2017 r.
  do godz. 15:00.

  (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

  od dnia 8 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia
  2017 r. godz. 15:00.

  (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

  Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  11 sierpnia 2017 r.
  do godz. 12:00.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

OFERTA KLAS XLIII LO

Klasa IA- Klasa humanistyczna ogólnodostępna z poszerzoną edukacją kulturalną.
Oddział z miejscami dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych liczący 15-20 uczniów.
W klasie nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W oddziale pracuje dwóch nauczycieli. Pierwszy - nauczyciel przedmiotowy, prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi - pedagog specjalny,  w tym czasie wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia oraz doskonalą umiejętność wystąpień publicznych. Rozwijamy zainteresowania literaturą, kulturą, sztuką. Uczestniczymy w wyjściach kulturalnych. Nauka w tej klasie ułatwi Wam kształcenie na kierunkach filologicznych, dziennikarstwie, historii, socjologii i innych z zakresu wiedzy humanistycznej.

Zajęcia dodatkowe: logopedia, rehabilitacja i terapia pedagogiczna. Dla chętnych: warsztaty językowe, ratownictwo, zajęcia paramilitarne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 1B - sportowa o profilu matematyczno – geograficzno – biologicznym
(realizująca projekt klasy mundurowej i ratownictwa wodnego)
oraz dla uczniów zainteresowanych różnymi formami aktywności fizycznej jak: piłka ręczna i lekka atletyka.
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, geografia lub biologia, język angielski lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający: język obcy zawodowy z zakresu turystyki lub ratownictwo

Aktywność fizyczna nie tylko nie przeszkadza w nauce, ale pomaga w szybszym przyswajaniu wiedzy, zwiększa zdolność koncentracji i pobudza kreatywność.
Proponowane przedmioty rozszerzone umożliwią start na wyższe uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny czy Akademia Wychowania Fizycznego.

Zajęcia dodatkowe: ratownictwo, nauka i doskonalenie pływania, nurkowie, pierwsza pomoc, kurs ratownika wodnego, warsztaty rehabilitacji, warsztaty językowe, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia w ramach „Stowarzyszenia Sympatyków Czerwonych Beretów”: skoki spadochronowe, strzelectwo, terenoznawstwo, historia wojskowości.

Zasady rekrutacji:

UCZNIOWIE TRENUJĄCY LEKKĄ ATLETYKĘ I POZOSTALI CHĘTNI POWINNI DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY:
1.Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza sportowego (w chwili przystąpienia do egzaminu może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu).
2.Pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Zaświadczenie o zaliczeniu próby sprawności fizycznej, która odbędzie się w dniu 24.05.2017r. godz.14.00– w hali Rudzkiego Klubu Sportowego Łódź, ul. Rudzka 37, Kontakt: Stanisław Jaszczak 693342606.
Z próby sprawności fizycznej są zwolnieni zawodnicy posiadający III klasę sportową.

Prosimy o dostarczenie badań i zgody rodziców w dniu próby sprawnościowej.
 

Próba sprawności fizycznej będzie obejmowała:
a. dla wszystkich chętnych:
- bieg na 60m,
- skok w dal z miejsca,
- rzut piłką lekarską 3kg.

b. dla lekkoatletów:
- bieg na 60m,
- skok w dal z miejsca,
-rzut piłką lekarską 3kg,
-do wyboru – bieg na 200,600 lub 1000m.
 

UCZNIOWIE TRENUJĄCY PIŁKĘ RĘCZNĄ:
1.Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza sportowego (w chwili przystąpienia do egzaminu może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu).
2.Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Zaliczenie próby sprawności fizycznej, który odbędzie się w dniu 29.05.2017 g. 15.00 – w hali Chojeńskiego Klubu Sportowego Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 8
. Kontakt: Tomasz Walicki 696442811
Prosimy o dostarczenie badań i zgody rodziców w dniu próby sprawnościowej.


Zajęcia dodatkowe w klasie 1B:
1. Warsztaty językowe, ratownictwo, pierwsza pomoc, warsztaty rehabilitacji oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Chętni będą mieli możliwość ukończenia kursu ratownika wodnego.
2. Skoki spadochronowe, terenoznawstwo, strzelectwo, historia wojskowości, które prowadzone będą przez instruktorów wojskowych ze Stowarzyszenia Sympatyków Czerwonych Beretów. Chętni będą mieli możliwość ukończyć kurs i zdać egzamin ze skoku ze spadochronem.
3. Treningi piłki ręcznej i lekkiej atletyki.
Profil z ratownictwem: szkolenie przewidziane w niniejszym programie  trwa przez trzy lata. Zgodnie z programem w każdym tygodniu nauki na realizację przedmiotów szkoleniowych przypadają 2 godziny dydaktyczne. W ramach programu uczniowie realizować będą tematykę z podstaw anatomii i fizjologii człowieka, ratownictwa medycznego oraz wodnego (nauka i doskonalenie pływania, nurkowanie). Ponadto dla chętnych możliwość zrobienia kursu KPP ( Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) i kursu ratownika wodnego (MSW).

Profil mundurowy: szkolenie przewidziane w niniejszym programie  trwa przez trzy lata. Na realizację przedmiotów szkoleniowych przypadają 3 godziny dydaktyczne tygodniowo. Realizowana będzie tematyka z edukacji wojskowej, policyjnej i innych służb mundurowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, oraz sztuki walki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ponadto zajęcia praktyczne realizowane będą podczas wyjazdowych obozów szkoleniowych oraz wycieczek tematycznych.
Treści tematyczne niniejszego programu zostały zaczerpnięte z: Programów Szkolenia Wojsk Lądowych , Lotniczych i Marynarki Wojennej, Programów Szkolenia Policji, ABW, SG  i innych służb oraz Państwowej Straży Pożarnej
Więcej informacji: "Klasa powietrznodesantowa. Klub "Czerwonych Beretów" https://www.facebook.com/groups/247994398956602/?fref=nf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa1C - dwujęzyczna, tworzona przy współpracy z 43 Gimnazjum.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język polski lub matematyka, WOS lub historia, geografia lub biologia, język niemiecki
Przedmiot uzupełniający: informatyka użytkowa
W procesie rekrutacji uczniowie przystępują do testu kompetencji z języka niemieckiego
(w języku niemieckim) oraz do sprawdzianu kompetencji językowych (w języku polskim).

Nauka języka niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Nauczanie dwujęzyczne będą prowadzić nauczyciele Gimnazjum nr 43 posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów DSD (egzamin bezpłatny). Dwujęzyczność realizowana będzie na przedmiotach: historia i WOS (klasa I), historia i społeczeństwo (klasy II i III), matematyka (klasa I, II, III). Wszystkie przedmioty prowadzone będą przez nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych.
Uczniowie, którzy nie uczyli się języka niemieckiego, a chcieliby rozpocząć szybką i skuteczną naukę tego języka muszą przystąpić do egzaminu kompetencji językowych.

Zasady rekrutacji:

Do 26.05.2017 (do g. 15.00) prosimy chętnych do klasy o potwierdzenie drogą elektroniczną
e-mail: zso5lodz@onet.eu lub telefoniczną 42 640 34 41 woli udziału w sprawdzianie z j. niemieckiego (dla kandydatów kontynuujących naukę języka niemieckiego) lub teście predyspozycji językowych (dla kandydatów rozpoczynających naukę j. niemieckiego).

29.05.2017 – XLIII LO Łódź ul. Królewska 13/15 godz. 15:00 sprawdzian z języka niemieckiego lub predyspozycji językowych.

Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci posiadający certyfikat z j. niemieckiego na poziomie  A2.

02.06.2017 – Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki.

Rozwijaj swój talent językowy, zdobywaj międzynarodowe certyfikaty!

 • Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD)
 • Wyjazdy edukacyjne i wymiany zagraniczne z Niemcami
 • Zajęcia z nativ speakerem

Klasa dwujęzyczna to:

 • intensywna nauka języka niemieckiego (6 godzin tygodniowo),
 • przygotowanie do bezpłatnego DSD, państwowego egzaminu RFN
 • nauka przedmiotu (np. historia, WOS, matematyka) poprzez język obcy,
 • aktywizujące metody nauczania (projekty, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się, wykorzystanie różnorodnych technik uczenia słownictwa, zastosowanie nowoczesnych technik edukacyjnych na lekcji ),
 • dostęp do  niemieckich podręczników, beletrystyki i aktualnych czasopism niemieckojęzycznych,
 • wyjazdy edukacyjne,
 • wymiany międzynarodowe.

„Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.”

Jean Duverger

Nauczanie dwujęzyczne jest obecnie bez wątpienia jednym z najbardziej efektywnych sposobów uczenia się jednocześnie języka obcego jak też  innych przedmiotów.
To zarówno intensywna nauka języka obcego jak też nauka poprzez język obcy. Język obcy staje się narzędziem do zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Zalety nauczania dwujęzycznego obejmują kilka aspektów:

 • lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym, rozwinięcie umiejętności prezentacji oraz ustnej komunikacji w języku obcym, zwiększenie świadomości języka, zarówno polskiego jak i obcego,
 • przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa w języku obcym, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej,budowanie kompetencji międzykulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej, uczestniczenie w wyjazdach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych, komunikacja z rodzimymi użytkownikami języka (native speaker)
 • uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów językowych,
 • różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia.
   

<<ważne terminy>>

PISZĄ O NAS <-- KLIKNIJ TUTAJ


Pliki do pobrania
Podanie rodzica do oddziału integracyjnego (format PDF)
Z A R Z Ą D Z E N I E Łódzkiego Kuratora Oświaty - konkursy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - punktacja