Historia XVI Liceum

Liceum Ogólnokształcące w Łodzi przy ul.Królewskiej 13/15 powstało w roku 1954. 24 czerwca1954r. istniejąca tu Szkoła Podstawowa TPD nr 9 została przekształcona na XIV Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD. W szkole uczyło się wówczas 12 klas w ciągu podstawowym (do klasy siódmej) oraz dwie nowo utworzone klasy licealne – ósme. Co roku sukcesywnie wzrastała ilość klas licealnych. Pierwszego września 1957r. zarządzeniem Ministra Oświaty dokonano reorganizacji. Dzieci przeszły do sąsiedniej Szkoły Podstawowej nr 10, a istniejąca ośmioklasowa szkoła stała się wyłącznie szkołą średnią i otrzymała nazwę XVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. W maju 1958r. pierwszych dwudziestu absolwentów pomyślnie zdało egzamin dojrzałości.
       01. 03. 1959r. XVI Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Henryka Sienkiewicza, a 03.04.1960r. przekazano szkole sztandar ufundowany przez Ko- mitet Rodzicielski i Wytwórnię Sprzętu Mechanicznego – fabrykę sprawującą opiekę na szkołą. Od października 1959r. na terenie liceum działała również Szkoła Przysposobienia Zawodowego.
       Pierwszym dyrektorem liceum był mgr Antoni Sułkowski, który sprawował swoją funkcję do 01.09.1959r. Następnie dyrektorem został mgr Józef Czecho- wski. Kierował pracą szkoły przez 12 lat, najdłużej spośród wszystkich dyrektorów XVI LO. Zmarł nagle 14.04.1971r. Od 30.04.1971r. do 01.09.1972r. dyrektorem był mgr Franciszek Pająk. Następnie stanowisko dyrektora objął mgr Wiesław Gulazdowski i pełnił tę funkcję do 01.10.1973r. Ostatnim dyrektorem XVI LO została w X 1973r. mgr Anna Cuchrowska. Pracowała na tym stanowisku aż do rozwiązania XVI LO w czerwcu 1978r.
       W latach istnienia XVI LO na terenie szkoły działały liczne koła zaintereso-wań: matematyczne, biologiczne, historyczne, teatralne, taneczne, techniczne, papieroplastyki, modelarstwa lotniczego, fotograficzne. Liceum posiadało również własny zespół muzyczny, szkolny klub sportowy, klub szachistów, Szkol-ną Kasę Oszczędności i Spółdzielnię Uczniowską, która prowadziła sklepik. Akty-wnie pracowały także organizacje młodzieżowe: ZMP,TPPR i drużyna harcerska, do której w roku 1955 należało aż 240 osób.
       Młodzież brała udział i odnosiła zwycięstwa w wielu konkursach np.: czy-telniczym, przyrodniczym, recytatorskim, filmowym, ornitologicznym, wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, wiedzy o ZSRR, samorządności, gospodarności. Ucznio-wie zdobyli dla szkoły wiele cennych nagród np.: w 1974r. w konkursie „Placów-ka oświatowo – wychowawcza mistrzem gospodarności, ładu i porządku” XVI LO wyróżniono nagrodą w wysokości 20 000 zł (średnia pensja wynosiła wówczas ok. 2000zł). Laureaci konkursów wyjeżdżali na bezpłatne obozy i wycieczki.
       Młodzież chętnie uczestniczyła w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Licealiści pielęgnowali ogródek szkolny, pracowali przy budowie Zalewu Sulejowskiego, zbierali pieniądze na budowę Centrum Zdrowia Dziecka.

W czasie wakacji 1973r. w ramach OHP uczniowie pielęgnowali szkółki leśne w
nadleśnictwie Gościno (powiat Kołobrzeg), a w 1974r. kopali rowy pod kable telefoniczne w Łodzi.
Co roku organizowano wakacyjne obozy wędrowne nad morzem i w górach, oddzielne dla grupy dziewcząt i chłopców. Kierownikami obozów byli dyrektorzy i nauczyciele liceum.
       W życie szkoły aktywnie włączali się rodzice organizując loterie fantowe, zabawy i bale sylwestrowe, z których dochód przeznaczano na zakup potrzebnych pomocy naukowych. Działalność XVI LO przez wiele lat czynnie wspierały także zakłady opiekuńcze: Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego i Przę-dzalnia Czesankowa „Arelan”.
Rytm życia szkoły wyznaczały rokrocznie uroczystości:
-    01.09. – rozpoczęcie roku szkolnego
-    12.10. – święto LWP
-    06.11. – rocznica Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej
-    20 11. – Dzień Nauczyciela
-    w styczniu – zabawa choinkowa
-    19.01. – rocznica wyzwolenia Łodzi
-    w lutym – studniówka
-    08.03. – Międzynarodowy Dzień Kobiet
-    01.05. – Święto Pracy i aktywny udział w pochodzie,
w maju również Dni Oświaty Książki i Prasy oraz Wyścig Pokoju, następnie egzaminy maturalne i w czerwcu uroczyste zakończenie roku szkolnego.
      W szkolnych uroczystościach brali udział znamienici goście m.in.: akto-rzy Teatru Jaracza, uczestnik Rewolucji Pazdziernikowej Ignacy Kozłowski, lite- raci: Jan Huszcza, Jan Czarny, Zdzisław Sztajnert, Horacy Safrin, redaktor Pol-skiego Radia Jan Dulski, śpiewaczka operowa Teresa Żylis – Gara, bokserzy Janusz Gortat i Wiesław Rudkowski.
XVI LO w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15 było szkołą znaną i cenioną w dzielnicy i w mieście. Wielu absolwentów XVI LO ukończyło studia wyższe. Niektórzy spośród nich są dzisiaj sławnymi łodzianami np. biskup Adam Lepa i wiceprezydent Łodzi – Mirosław Orzechowski.

Opracowała Wanda Łukomska - Drożdż