oferta klas dla kandydatów po szkole podstawowej

2019-05-13 16:07:04
OPIS KLAS DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!!
I A Klasa integracyjna
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, język angielski.
Przyszłe studia na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, historia, filologia polska, filologia angielska, pedagogika.
Klasa stworzona z myślą o uczniu posiadającym zainteresowania humanistyczne. Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania
.

I B Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia lub WOS, geografia.
Przyszłe studia na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, historia, filologia polska, filologia angielska, pedagogika, geografia.
Klasa dla uczniów posiadających szerokie zainteresowania humanistyczne, w tym literackie, którzy chcieliby połączyć je również z uzupełnieniem z przyrody. Przygotowuje do podjęcia studiów humanistycznych oraz kierunków związanych z geografią (np. turystyka, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia).

I C Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski lub język niemiecki
Przyszłe studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, turystyka, europeistyka
Klasa dla uczniów posiadających szerokie zainteresowania językowe. W klasie językowej kształtowane będą wszystkie sprawności językowe ( rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), z którymi integralnie związana jest znajomość słownictwa, gramatyki, literatury, historii, geografii, kultury oraz tradycji danego kraju.

I D Klasa ogólna
Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia lub matematyka, WOS
Przyszłe studia na kierunkach: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, geografia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu, geodezja, kartografia.
Klasa jest propozycją dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami na kierunkach ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, a także politechnicznych kierunkach związanych ściśle z matematyką lub geografią, bądź połączeniem tych obu, jak np. kartografia.

IE Klasa ogólna/ biologiczno-chemiczna lub matematyczno-fizyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia lub chemia, matematyka lub fizyka, język angielski lub język niemiecki.
Przyszłe studia na kierunkach: matematyka, ekonomia, informatyka,logistyka, mechatronika,architektura, biologia, chemia, fizyka, medycyna, farmacja, weterynaria, dietetyka, stomatologia
Klasa stworzona z myślą o tych którzy nie mają wątpliwości, że przedmioty ścisłe pozwalają zrozumieć otaczający świat i mają zastosowanie w różnych dziedzinach techniki.W klasie tej nauka będzie odbywać się po przez prace badawcze i eksperymenty, analizę ich wyników czy wyciąganie wniosków.

IF Klasa sportowa/biologiczno-chemiczna (lekkoatletyka)
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki.
Przyszłe studia na kierunkach:Akademia Wychowania Fizycznego, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biologia, chemia, medycyna, farmacja.
Klasa stworzona z myślą o uczniu uzdolnionym sportowo w zakresie lekkoatletyki, którego pasją są również przedmioty ścisłe oraz języki obce (język angielski, język niemiecki). Przedmioty rozszerzone dają możliwość studiowania na kierunkach biologiczno-chemicznych związanych z pracą w sektorze medycznym, farmaceutycznym, przyrodniczym