nabór 2017/2018 klasa matematyczno-geograficzna (egzamin sprawnościowy)

2017-04-23 16:31:05

Klasa 1B - sportowa o profilu matematyczno – geograficzno – biologicznym
(realizująca projekt klasy mundurowej i ratownictwa wodnego)
oraz dla uczniów zainteresowanych różnymi formami aktywności fizycznej jak: piłka ręczna i lekka atletyka.
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: matematyka, geografia lub biologia, język angielski lub niemiecki

Przedmiot uzupełniający: język obcy zawodowy z zakresu turystyki lub ratownictwo

Aktywność fizyczna nie tylko nie przeszkadza w nauce, ale pomaga w szybszym przyswajaniu wiedzy, zwiększa zdolność koncentracji i pobudza kreatywność.
Proponowane przedmioty rozszerzone umożliwią start na wyższe uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny czy Akademia Wychowania Fizycznego.

Zajęcia dodatkowe: ratownictwo, nauka i doskonalenie pływania, nurkowie, pierwsza pomoc, kurs ratownika wodnego, warsztaty rehabilitacji, warsztaty językowe, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia w ramach „Stowarzyszenia Sympatyków Czerwonych Beretów”: skoki spadochronowe, strzelectwo, terenoznawstwo, historia wojskowości.

Zasady rekrutacji:

UCZNIOWIE TRENUJĄCY LEKKĄ ATLETYKĘ I POZOSTALI CHĘTNI POWINNI DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY:
1.Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza sportowego (w chwili przystąpienia do egzaminu może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu).
2.Pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Zaświadczenie o zaliczeniu próby sprawności fizycznej, która odbędzie się w dniu 24.05.2017r. o godz.14.00 – w hali Rudzkiego Klubu Sportowego Łódź, ul. Rudzka 37, Kontakt: Stanisław Jaszczak 693342606.
Z próby sprawności fizycznej są zwolnieni zawodnicy posiadający III klasę sportową.

Prosimy o dostarczenie badań i zgody rodziców w dniu próby sprawnościowej.
 

Próba sprawności fizycznej będzie obejmowała:
a. dla wszystkich chętnych:
- bieg na 60m,
- skok w dal z miejsca,
- rzut piłką lekarską 3kg.

b. dla lekkoatletów:
- bieg na 60m,
- skok w dal z miejsca,
-rzut piłką lekarską 3kg,
-do wyboru – bieg na 200,600 lub 1000m.
 

UCZNIOWIE TRENUJĄCY PIŁKĘ RĘCZNĄ:
1.Świadectwo zdrowia wydane przez lekarza sportowego (w chwili przystąpienia do egzaminu może być wydane przez lekarza pierwszego kontaktu).
2.Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
3.Zaliczenie próby sprawności fizycznej, który odbędzie się w dniu 29.05.2017 g. 15.00 – w hali Chojeńskiego Klubu Sportowego Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 8
. Kontakt: Tomasz Walicki 696442811
Prosimy o dostarczenie badań i zgody rodziców w dniu próby sprawnościowej.


Zajęcia dodatkowe w klasie 1B:
1. Warsztaty językowe, ratownictwo, pierwsza pomoc, warsztaty rehabilitacji oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Chętni będą mieli możliwość ukończenia kursu ratownika wodnego.
2. Skoki spadochronowe, terenoznawstwo, strzelectwo, historia wojskowości, które prowadzone będą przez instruktorów wojskowych ze Stowarzyszenia Sympatyków Czerwonych Beretów. Chętni będą mieli możliwość ukończyć kurs i zdać egzamin ze skoku ze spadochronem.
3. Treningi piłki ręcznej i lekkiej atletyki.
Profil z ratownictwem: szkolenie przewidziane w niniejszym programie  trwa przez trzy lata. Zgodnie z programem w każdym tygodniu nauki na realizację przedmiotów szkoleniowych przypadają 2 godziny dydaktyczne. W ramach programu uczniowie realizować będą tematykę z podstaw anatomii i fizjologii człowieka, ratownictwa medycznego oraz wodnego (nauka i doskonalenie pływania, nurkowanie). Ponadto dla chętnych możliwość zrobienia kursu KPP ( Kwalifikowana Pierwsza Pomoc) i kursu ratownika wodnego (MSW).

Profil mundurowy: szkolenie przewidziane w niniejszym programie  trwa przez trzy lata. Na realizację przedmiotów szkoleniowych przypadają 3 godziny dydaktyczne tygodniowo. Realizowana będzie tematyka z edukacji wojskowej, policyjnej i innych służb mundurowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, oraz sztuki walki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ponadto zajęcia praktyczne realizowane będą podczas wyjazdowych obozów szkoleniowych oraz wycieczek tematycznych.
Treści tematyczne niniejszego programu zostały zaczerpnięte z: Programów Szkolenia Wojsk Lądowych , Lotniczych i Marynarki Wojennej, Programów Szkolenia Policji, ABW, SG  i innych służb oraz Państwowej Straży Pożarnej
Więcej informacji: "Klasa powietrznodesantowa. Klub "Czerwonych Beretów" https://www.facebook.com/groups/247994398956602/?fref=nf

<<czytaj -terminy>>