ZARZĄDZENIE KURATORA TERMINY NABÓRU 2017/2018

2017-03-09 17:28:12

HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA      

opracowany na podstawie Zarządzenia nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017r.

Postępowanie rekrutacyjne

od 22 maja 2017r.
do 21 czerwca 2017r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych -
wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji lodz.e-omikron.pl

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku.

od 22 maja 2017r.
do 31 maja 2017r.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

  1. Kandydat do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych powinien skontaktować się ze szkołą w celu zapoznania się z warunkami przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych
  2. Terminy  prób sprawności fizycznej oraz terminy sprawdzianu kompetencji językowych w  poszczególnych szkołach prowadzących oddziały sportowe oraz dwujęzyczne podane będą w szkołach i na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.
  3. Kandydat do oddziału sportowego powinien także dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

2 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 23 czerwca 2017r.
do 27 czerwca 2017r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego - wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru

3 lipca 2017 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych będzie widoczna zarówno w szkołach,  jak i w elektronicznym systemie rekrutacji

od 23 czerwca 2017 r.
do 5 lipca 2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

od  3 lipca 2017 r. od godz. 12:00 do  10 lipca 2017 r. godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej poprzez  przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Uwaga ! – w przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie,  kandydat zostaje skreślony z listy

11 lipca 2017 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca – prowadzona jest  bez narzędzi elektronicznych

11 lipca 2017 r.
od godz. 12:00
 

Ogłoszenie rekrutacji  uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej.Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: lodz.e-omikorn.pl.

od 12 lipca 2017 r.
do 14 lipca 2017 r.

Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Wniosek składa się tylko w formie papierowej.

od dnia 13 lipca 2017 r. od godz. 12:00 
do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

14 lipca 2017 r.

godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

7 sierpnia 2017 r.
do godz. 12:00
.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 sierpnia 2017 r.
do godz. 15:00.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi  zakwalifikowanemu,  który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w tej szkole

od dnia 8 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia
2017 r. godz. 15:00.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

11 sierpnia 2017 r.

do godz. 12:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.